Polityka Cookies

Polityka prywatności

1. Wstęp

1. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa kwestie związane z przetwarzaniem przez Alinę Dronenko prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Alina Dronenko DK Projects” (zwaną dalej: „DK Projects”) Państwa danych osobowych oraz stosowaniem plików cookies przez stronę internetową onecoffee.pl  (zwaną dalej: „Stroną”).

2. Wszelkie słowa i wyrażenia użyte w Polityce i zaczynające się wielką literą będą miały znaczenie, jakie nadano im w Polityce.

3. Administratorem Państwa danych osobowych jest Alina Dronenko, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Alina Dronenko DK Projects” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skoroszewska 3/8, (02-495 Warszawa), na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8732867576, REGON: 015812350.Pozostałe dane do kontaktu: email: info@onecoffee.pl. DK Projecst  informuje, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w zbiorze pod nazwą „Klienci”.

4. Administrator Danych nie powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji w związku z czym samodzielnie wykonuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (zwanej dalej „UODO”).

2. Postanowienia Ogólne

1. Polityka została sporządzona w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.

2. Jesteście Państwo zobowiązani podać prawdziwe dane w celu korzystania ze Strony.

3. DK Projects zapewnia funkcjonowanie Strony w przeglądarkach internetowych w najnowszej stabilnej wersji akceptujących pliki typu „cookies” oraz obsługujących javascript.

4. W celu korzystania ze Strony niezbędne jest posiadanie przez Państwa:

a) urządzenia z dostępem do sieci Internet umożliwiającego korzystanie z zasobów internetu,

b) aktywnej skrzynki e-mail,

c) przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Zaleca się stosowanie jednej z przeglądarek z włączoną opcją „cookies”.

5. Obowiązuje Państwa zakaz:

a) dostarczania treści o charakterze bezprawnym w tym, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego,

b) korzystania ze Strony w sposób utrudniający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla DK Projects oraz innych użytkowników.

6. DK Projects informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

7. DK Projects informuje, że pomimo stosowania przez nią zabezpieczeń, o których mowa w ust. 6 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz Państwa urządzenia, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia zaleca się stosowanie przez Państwa programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci internet.

9. Akceptacja Polityki jest dobrowolna, jednakże w przypadku braku akceptacji Polityki przez Państwa nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania ze Strony.

3. Reklamacja

1. Jesteście Państwo uprawnieni do składania reklamacji w dni powszednie, w godzinach od 9.00 do 15.00. Reklamacje można składać przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w § 1 ust. 3 Polityki.

2. DK Projects zaleca podanie przez Państwa w ramach składanej reklamacji następujących informacji:

a) Państwa danych kontaktowych,

b) co stanowi przyczynę reklamacji,

c) czego się Państwo domagacie

3. Zalecenia wskazane w ust.2 powyżej mają jedynie na celu ułatwienie rozpatrzenia DK Projects reklamacji. Nie zastosowanie się do nich przez Państwa nie wywołuje żadnych konsekwencji, w szczególności nie skutkuje odrzuceniem lub odmową rozpatrzenia reklamacji.

4. DK Projects rozpatrzy Państwa reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych i ustosunkuje się do niej poprzez przesłanie Państwu odpowiedzi na adres e-mail, z którego zostanie złożona reklamacja.

4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych

1. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi :

a) konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z DK Projects, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 23 ust. 1 pkt. 3 UODO)

b) na podstawie udzielonych przez Państwa zgód (art. 23 ust.1 pkt.1 UODO)

c) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez DK Projects, albo odbiorców danych (art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO), które zgodnie z art. 23 ust 4 UODO stanowi w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług DK Projects oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez DK Projects działalności gospodarczej.

2. Udzielenie przez Państwa zgód, o których mowa w ust. 1 pkt. b) powyżej oraz podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak Państwa zgody na przetwarzanie i odmowa podania danych oznaczonych, jako obligatoryjne uniemożliwi zawarcie umowy z DK Projects i uniemożliwi korzystanie ze Strony.

3. Udzielona zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu może zostać przez Państwa w każdej chwili cofnięta, a podane dane osobowe usunięte zarówno samodzielnie przez Państwa, jak i poprzez przesłanie do DK Projects żądania w tym zakresie na adres email:  info@onecoffee.pl

5. Cel i zakres przetwarzania Państwa danych

1. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i zakresie wynikającym z udzielonych przez Państwa zgód, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wypełnionych formularzy oraz dokonywanych przez Państwa z DK Projects czynności.

2. W celu wysyłania Państwu ofert, informacji handlowych oraz informacji i materiałów marketingowych DK Projects będzie przetwarzać podany przez Państwa adres e-mail.

3. DK Projects będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wysyłania Państwu informacji i ofert handlowych w oparciu o przesłankę określoną § 4 ust. 1 pkt b) i c).

6. Udostępnienie

1. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.

7. Uprawnienia

1. Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawiania ich.

2. Macie Państwo prawo uzyskać od DK Projects następujące informacje:

a) o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach danego zbioru,

b) od kiedy Państwa dane są przetwarzane w danym zbiorze,

c) o źródle z którego pochodzą Państwa dane,

d) o odbiorcach, lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane.

3. Ponadto na Państwa żądanie DK Projects uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przedstawić DK Projects stosowne żądanie korzystając z danych kontaktowych: Alina Dronenko DK Projects, ul. Skoroszewska 3/8, 02-495 Warszawa, e-mail: info@onecoffee.pl

8. Zasady ochrony danych osobowych

1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z UODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. DK Projects zastosował środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczył Państwa dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. DK Projects wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

4. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od DK Projects, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z dokumentacją określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

9. Ciasteczka

1. DK Projects oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).

2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer Strony i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu). Więcej informacji na temat plików cookies możecie Państwo przeczytać na www.wszystkoociasteczkach.pl

3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają DK Projects określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Stronę (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto tę stronę odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (które informacje zamieszczone na Stronie były dla Państwa najbardziej interesujące).

4. DK Projects korzysta z wewnętrznych plików cookies.

5. DK Projects wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:

a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony,

b) statystycznym,

c) przystosowania Strony do Państwa preferencji

6. DK Projects może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.

7. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane się z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.

8. DK Projects korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na Stronie oraz sposobu korzystania ze Strony.

9. DK Projects wykorzystuje w celu reklamy Strony i świadczonych przez siebie usług Google AdWards, które używa plików cookies umieszczonych na Państwa urządzeniu.

10. W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Stronę z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.

11. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas Strona może nie funkcjonować prawidłowo.

12. DK Projects korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego Państwo używacie łącząc się ze Stroną tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej Państwo korzystacie, o IP Państwa komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.

12. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym.

14. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu na Stronie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Państwa.

10. Zmiany

1. DK Projects zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki na Stronie pod adresem http://onecoffee.pl/polityka-cookies/

2. Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.